Υποστήριξη Επιχειρήσεων Για Ένταξη Σε Αναπτυξιακά Προγράμματα

Τα αναπτυξιακά προγράμματα αποτελούν σταθερές επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις ή δανειοληψίες που παρέχει το κράτος ανά τομέα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΑΕΔ, αποτελούν τις πιο σταθερές πηγές χρηματοδότησης σε νέους ή και υφιστάμενους επιχειρηματίες με συγκεκριμένα κριτήρια.

Η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, η γραφειοκρατική προετοιμασία, ο
προέλεγχος και όλη η διαδικασία συμπλήρωσης και κατάθεσης φακέλου του υποψηφίου έως και την έγκριση και εκταμίευση
του αποτελούν υπηρεσίες μας.

el